Szkolne plany nauczania


Tygodniowy plan nauczania w klasach I-III w Niepublicznej Szkole Podstawowej "Niebieska 21" na lata szkolne 2019/2020 - 2021/2022.


Klasa IA - z rozszerzonym językiem angielskim
 
  Lp.     zajęcia edukacyjne     I     II     III     razem  
 
zajęcia obowiązkowe
22
22
22
66
1.
 Edukacja wczesnoszkolna,
 w tym edukacja: 
 polonistyczna
 matematyczna
 społeczna
 przyrodnicza
 techniczna
12 12 12 36
2.  Język angielski   4 (2+2)     4 (2+2)     4 (2+2)   12 (6+6)
3.  Edukacja muzyczna 1 1 1 3
4.  Edukacja plastyczna 1 1 1 3
5.  Zajęcia komputerowe 1 1 1 3
6.  Wychowanie fizyczne 3 3 3 9
 
godziny do dyspozycji dyrektora
-
3 (2+1)
3 (1+2)
6 (3+3)
7.  Warsztaty rozwijające zainteresowania 
 i uzdolnienia uczniów
- 2 2 4
8.  Propedeutyka drugiego języka obcego - 1 1 2
 
razem godzin
22
25
25
72
9.  Religia / etyka 1 1 2 4
 
Informacje dodatkowe:

Plan nauczania jest zgodny z ramowym planem nauczania ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 3 kwietnia 2018 r., przy czym w uzgodnieniu z organem prowadzącym liczba godzin obowiązkowych została zwiększona z 63 do 72, z przeznaczeniem na zajęcia z języka angielskiego i zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów. 

Ponadto w każdym roku szkolnym:
     1) w ramach lekcji wychowania fizycznego - 1 godzina tygodniowo na basenie,
     2) w ramach lekcji języka angielskiego - 2 razy w tygodniu - native speaker,
     3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych - 2 godziny tygodniowo,
     4) uczniom zapewniamy zajęcia:
  • rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, w tym indywidualne zgodne z wyborem rodziców.
  • specjalistyczne i terapeutyczne dostępne w Fundacji 21 wynikające ze stanu zdrowia             i zgłoszonych przez rodziców potrzeb,     
     5) zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej są realizowane zgodnie z                    przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe, w każdym        roku szkolnym - minimum po 1 godzinie tygodniowo dla uczniów zgodnie z IPET.
 

Klasa IB
 
   Lp.         zajęcia edukacyjne       I        II            III       razem  
 
zajęcia obowiązkowe
20
20
20
60
1.
 Edukacja wczesnoszkolna,
 w tym edukacja: 
 polonistyczna
 matematyczna
 społeczna
 przyrodnicza
 techniczna
12 12 12 36
2.  Język angielski        2          2     2  6
3.  Edukacja muzyczna 1 1 1 3
4.  Edukacja plastyczna 1 1 1 3
5.  Zajęcia komputerowe 1 1 1 3
6.  Wychowanie fizyczne 3 3 3 9
 
godziny do dyspozycji dyrektora
-
  2  
1
3
7.
 Warsztaty kształtujące aktywność 
 i kreatywność
- 2 1 3
 
razem godzin
20
22
21
63
8.  Religia / etyka 1 1 2 4
 
Informacje dodatkowe:

Plan nauczania jest zgodny z ramowym planem nauczania dla szkoły podstawowej ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 3 kwietnia 2018r. - zał. 1.

Ponadto w każdym roku szkolnym zapewniamy:
1) zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godz. tygodniowo,
2) zajęcia wyrównawcze zgodnie z potrzebami - do 2 godz. tygodniowo,
3) warsztaty kształtujące aktywność i kreatywność,
4) zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne dostępne w Fundacji 21, wynikające ze stanu zdrowia i zgłoszonych przez rodziców potrzeb, 
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, w tym indywidualne oraz dla zainteresowanych zajęcia propedeutyczne w zakresie nauki drugiego języka obcego - zgodnie z możliwościami dziecka i wyborem rodziców,
6) zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe, w każdym roku szkolnym - minimum 1 godzina tygodniowo dla ucznia zgodnie z IPET,
7) basen w ramach lekcji wychowania fizycznego - 1 godzina tygodniowo.