REKRUTACJA – CZYLI JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ

Uczniem Szkoły Podstawowej „Niebieska 21” w Krośnie może zostać dziecko, które pozytywnie przejdzie proces rekrutacji i którego rodzice znają misję Szkoły, akceptują jej warunki organizacyjne oraz zasady zawarte w szkolnym statucie.

Poniżej znajdziecie Państwo przydatne informacje, które pomogą podjąć dobrą decyzję w sprawie wyboru szkoły, przygotować niezbędne dokumenty potrzebne do skutecznego zapisania dziecka do Niebieskiej. Zachęcamy także do udziału w Dniach Otwartych Szkoły.

Rodziców aplikujących o przyjęcie dziecka do nas prosimy o dostosowanie się do przyjętych zasad, co pozwoli na sprawne zapisanie dziecka do Niebieskiej.

ETAPY I TERMINY REKRUTACJI - KROK PO KROKU

Szkoła prowadzi rekrutację od 23 stycznia 2023 roku do wyczerpania limitu miejsc.

ETAP I – zgłoszenie dziecka do szkoły

Zgłoszenie dziecka do szkoły odbywa się poprzez wypełnienie w wersji elektronicznej FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i wysłanie go bezpośrednio do nas za pomocą strony internetowej. Rodzice mogą również wypełnić formularz zgłoszeniowy bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

ETAP II – postępowanie kwalifikacyjne
ocena funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym

Termin postępowania kwalifikacyjnego uzależniony jest od możliwości organizacyjnych szkoły i dostarczenia wymaganych dokumentów. Ustalany jest indywidualnie z rodzicami dziecka drogą telefoniczną lub mailową przez sekretariat szkoły.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 1. analizę dostarczonych przez rodziców dokumentów:
  • podpisany przez rodziców FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY,
  • kopie dokumentów wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dotyczy kandydatów z niepełnosprawnościami,
  • informację własną rodziców o uzdolnieniach, zainteresowaniach dziecka; można także przedłożyć (nie jest obowiązkowe) wytwory prac dziecka, jego dyplomy, opinie o jego potrzebach i możliwościach,
  • informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez przedszkole lub zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola - dotyczy kandydata do klasy pierwszej,
  • kserokopię ostatniego świadectwa szkolnego lub wypis ocen za I okres 2022/2023 – dotyczy kandydatów do klas wyższych niż pierwsza.
 2. udział w zajęciach próbnych lub w rozmowie z zespołem nauczycieli i specjalistów;

  Obserwacja dziecka - kandydata do szkoły ma na celu ocenę jego gotowości do spełniania obowiązku szkolnego w szkole; w szczególności ocenie podlegają:
  • poziom rozwoju emocjonalnego dziecka;
  • poziom rozwoju społecznego- sposób funkcjonowania dziecka w grupie;
  • umiejętność dostosowania się do obowiązujących zasad;
  • poziom koncentracji uwagi.

Warunkiem zakwalifikowania dziecka do przyjęcia do szkoły w ramach limitu miejsc jest:

 1. pozytywna opinia pedagoga szkolnego w zakresie gotowości dziecka do podjęcia nauki;
 2. pozytywna opinia nauczycieli obserwujących dziecko podczas zajęć, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy ukierunkowanej - pozytywna opinia nauczycieli prowadzących odpowiednio zajęcia językowe i sportowe.

ETAP III – Przyjęcie dziecka do szkoły/klasy

Szkoła informuje rodziców o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka do szkoły w terminie do 20 lutego 2023 r., a w przypadku, gdy proces rekrutacji danego dziecka nie został zakończony lub był prowadzony w późniejszym terminie - w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego dotyczącego danego dziecka.

Informujemy, że pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci posiadające rodzeństwo w Niebieskiej oraz dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Planeta 21.

Przed podpisaniem umowy o kształcenie dziecka staramy się poznać wzajemne oczekiwania dotyczące edukacji przyszłego ucznia i jego pobytu w naszej szkole, dlatego w przypadku dziecka zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły organizujemy spotkania rodziców dziecka z dyrektorem w czasie których:

 1. Dyrektor przedstawia
  • wyniki z obserwacji zajęć próbnych w zakresie funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym;
  • formularz umowy na kształcenie dziecka, regulamin opłat,
  • statut szkoły i inne regulujące pracę szkoły dokumenty,
  • planowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych.
 2. Rodzice:
  • wypełniają wymagane do przyjęcia do szkoły formularze,
  • deklarują terminy uzupełnienia dokumentacji,
  • zobowiązują się do dostarczenia diagnozy gotowości szkolnej niezwłocznie po wydaniu jej przez przedszkole do którego uczęszcza dziecko,
  • przedkładają orzeczenia i opinie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole bezpośrednio po ich otrzymaniu,
  • mają możliwość zapisania dziecka na zajęcia adaptacyjne i dodatkowe zajęcia organizowane przez szkołę.

ETAP IV – Podpisanie umowy na kształcenie dziecka

Podpisanie umowy na kształcenie dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Niebieska 21” i uregulowanie wpisowego w ustalonym przez dyrektora terminie kończy proces rekrutacji.

WASZE DZIECKO WŁAŚNIE DOŁĄCZYŁO DO SPOŁECZNOŚCI NIEBIESKIEJ

Uwagi końcowe

 1. Dyrektor zastrzega sobie prawo do:
  1. przerwania rekrutacji danego dziecka w przypadku negatywnej oceny osiągnięć, zachowania ucznia lub niedostarczenia wymaganych przez szkołę dokumentów;
  2. skierowania kandydata na pogłębione badanie dojrzałości szkolnej przez zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej działający w szkole;
  3. uzależnienie decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły od wyników badania w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – w przypadku występowania u dziecka poważnych deficytów rozwojowych, które mogą uniemożliwiać lub znacznie utrudnić realizację podstawy programowej.
 2. Rodzice mają prawo wycofać się z rekrutacji na dowolnym etapie przed podpisaniem umowy.
 3. Rekrutacja uczniów na nauczanie domowe odbywa się w odrębnym trybie. Wymagane są uzgodnienia z koordynatorem edukacji domowej.

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na adresy mailowe lub telefonicznie:

sekretariat@niebieska21.pl
tel: 780 151 434

dyrektor@niebieska21.pl
tel: 780 151 233

Grażyna Gregorczyk – dyrektor Szkoły