Pomoc specjalistyczna organizowana w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Niebieska 21” w Krośnie

Zajęcia rewalidacyjne - to zajęcia edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne prowadzone z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność.

Celem rewalidacji jest wyrównywanie szans dzieci, przystosowanie do życia codziennego. Są to zajęcia wspierające proces dydaktyczny. Ćwiczenia i metody prowadzenia zajęć dobierane są w zależności od rodzaju i złożoności zaburzeń oraz wieku dziecka.

W czasie zajęć przestrzegane są zasady higieny psychicznej, stopniowany jest wysiłek uczniów. Stwarza się atmosferę pogody, budzenia wiary ucznia we własne możliwości, mobilizuje się dziecko do przezwyciężania trudności.

Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w specjalistycznym gabinecie terapeutycznym.

Zajęcia pomocy pedagogiczno- psychologicznej:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej jest udzielana:

 • w trakcie bieżącej pracy z uczniem,
 • poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,
 • w różnych formach zajęć, m.in. jako:
  1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, które organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
  2. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się przeznaczone są dla uczniów, którzy mają trudności w organizacji nauki własnej. W trakcie tych zajęć uczniowie poznają sposoby na zwiększenie skuteczności i efektywności uczenia się.
  3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wspierają uczniów, którzy z różnych względów potrzebują czasu na uzupełnienie materiału dydaktycznego omawianego na zajęciach (np. długotrwała choroba czy powrót z zagranicy).
  4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
  5. Zajęcia logopedyczne pomogą uczniom z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.
  6. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne przewidziane są dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.
  7. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, a także dla mających problemy w codziennym funkcjonowaniem

NASI SPECJALIŚCI

Godziny pracy specjalistów Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Ewelina Kruczak
Koordynator kształcenia specjalnego, pedagog specjalny, pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny, sp.ds. autyzmu, Sp. Integracji Sensorycznej
13.00-15.00 8.30-9.15   13.00-15.00 14.00-15.00
Bożena Zajdel
Psycholog szkolny, sp. ds. autyzmu
    9.15-12.00   14.00-15.30
Anna Fara
Logopeda, terapeuta pedagogiczny, sp. ds. autyzmu
    14.00-15.00    
Aldona Haligowska
Surdopedagog, sp. TUS
  12.00-13.00      
Jolanta Bałon
Fizjoterapeuta
konsultacje ustalane indywidualnie
Dorota Munzberger- Gąbka
Tyflopedagog
        12.15-13.00
Katarzyna Kubit
Sp. ds. autyzmu
12.00-15.00        
Elżbieta Stępak
Sp. ds. autyzmu, oligofrenopedagog
         
Elwira Filip
Oligofrenopedagog
  7.30-8.30      
Aneta Wnęk
Sp. ds. autyzmu
      13.00-14.00  
Aneta Mazur- Łysiak
Fizjoterapeuta
11.00-12.00     13.00-14.00  
Elżbieta Głogowska-Makoś
Instruktor gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, instruktor sportu w dyscyplinie pływanie
konsultacje ustalane indywidualnie
Dorota Dubiel
Sp. ds. autyzmu, oligofrenopedagog
    10.15-11.00    
Piotr Zajdel
Instruktor gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, sp. Integracji Sensorycznej
konsultacje ustalane indywidualnie

Rodzice
Pamiętajcie, że nigdy ze swoim problemami nie pozostaniecie sami, jeśli tylko pozwolicie sobie pomóc. W naszej szkole zawsze możecie skorzystać z pomocy specjalistów ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wszystkich nauczycieli, którzy pomogą najlepiej, jak potrafią.

Adresy e-mail do wszystkich nauczycieli i specjalistów naszej szkoły dostępne są w zakładce KADRA.

Proszę o bezpośredni kontakt na adres e- mail lub kontakt z pedagogiem szkolnym.

Ewelina Kruczak
koordynator kształcenia specjalnego/ pedagog szkolny