Języki obce

 

​Edukacja językowa to nasza mocna strona!

Szkoła Podstawowa „NIEBIESKA 21” może się poszczycić rozszerzoną ofertą nauki języków obcych już od klasy pierwszej. Wiemy, że najlepsze efekty uzyskuje się przy systematycznym obcowaniu z językiem, dlatego nasi uczniowie mają zwiększoną, w stosunku do innych szkół publicznych liczbę godzin języków obcych.
  • Język angielski od klasy pierwszej realizowany jest w wymiarze 4 godzin tygodniowo (o 2 godziny więcej niż w szkołach publicznych),
  • drugi język obcy do wyboru: język hiszpański, język niemiecki lub francuski wprowadzamy od klasy czwartej (w szkołach publicznych od klasy siódmej), w wymiarze 2-3 godz. tygodniowo. Jesteśmy jedyną szkołą podstawową, w której od klasy pierwszej część zajęć prowadzi wspólnie z nauczycielem języka angielskiego native-speaker.
Kreatywny język angielski
Nasze lekcje z języka angielskiego przebiegają z użyciem wszystkich zmysłów tzn. synestezji. Polega to na tym, że gdy dziecko uczy się nowego słowa, to staramy się, by miało przed oczami jego obraz, słyszało je i gdy dane słowo budzi w nim emocje, także je odczuwało. Zajęcia angielskiego  oparte zostały na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning), której założeniem jest łączenie nauki języka z przekazywaniem wiedzy z różnych dziedzin wiedzy - nauka języka przeplatana jest elementami zajęć muzycznych, plastycznych, teatralnych i wielu innych. Dzieci malują, wycinają, lepią, śpiewają, tworzą elementy przedstawień artystycznych, a w międzyczasie poznają nowe słowa i zwroty w języku angielskim. Na naszych lekcjach z angielskiego używamy ponadto tablic interaktywnych, w tym korzystamy ze specjalistycznych  programów, co znacznie wpływa na motywację dzieci do nauki.
Lekcje języka obcego mają przede wszystkim: nauczyć słownictwa - gdyż jest to pierwszy i najważniejszy warunek nauki języka obcego, wyćwiczyć umiejętność komunikowania się w języku obcym oraz zapoznać dzieci z kulturą innych państw, gdzie używany jest dany język. Uczniowie będą przygotowywani do udziału  w konkursach języka angielskiego, a w przyszłości także z innych języków obcych.

Nauczyciele języków obcych  w edukacji wczesnoszkolnej  będą uczyć głównie przez zabawę nieustannie pielęgnując motywację wewnętrzną, a w klasach starszych będą także przygotowywać uczniów merytorycznie i mentalnie do złożenia egzaminów potwierdzających ich kompetencje językowe. Założeniem nauczyciela jest, by uczniowie opanowali podstawowe zwroty i wyrażenia dotyczące sytuacji codziennych. Istotnym celem programu jest również kształcenie słuchu dzieci i uwrażliwienie na dźwięki nieobecne w języku ojczystym. Zakres tematyczny oparty jest na podstawie programowej i obejmuje m.in. autoprezentację, nazwy zwierząt, kolorów, liczebniki, części ciała, środki transportu itp.


Przygotowanie do nauki drugiego języka obcego.

W NIEBIESKIEJ uczniowie będą mogli od klasy drugiej brać udział w zajęciach kółek językowych: niemieckiego, hiszpańskiego lub francuskiego, co pozwoli im wstępnie zapoznać się z innym językiem. Kółka językowe ułatwią uczniom wybór drugiego języka obcego pod koniec klasy trzeciej.

Koło języka niemieckiego
Koło przeznaczone jest dla chętnych uczniów, którzy rozpoczynają przygodę z nowym językiem obcym. Uczniowie poznają podstawowe słownictwo dotyczące życia codziennego, świata zwierząt, sportu  itp. Zajęcia rozwijają rozumienie ze słuchu, uczą mówienia, czytania i pisania oraz umiejętność zastosowania w komunikacji wyrażeń adekwatnych do sytuacji.

Koło języka francuskiego
Głównym celem zajęć jest umożliwienie uczniom kontaktu z językiem i kulturą Francji. Program zakłada, że nauka na poziomie szkoły podstawowej odbywa się przede wszystkim poprzez zabawę, stąd propozycja wprowadzenia na lekcji gier, wyliczanek, piosenek. Dzięki tym metodom nauka staje się dla uczniów interesująca, motywuje do czynnego udziału w lekcjach.

Koło języka hiszpańskiego
Udział w zajęciach koła ma rozkochać uczniów w tym języku. Ponadto uczniowie mają zdobyć umiejętność poprawnego pisania, wypowiadania się oraz czytania ze zrozumieniem w nowym dla nich języku. Zajęcia stwarzają okazję do poznania różnych ciekawostek o Hiszpanii, do pokochania jej kultury i kuchni.