Terapia logopedyczna

Mowa ludzka to wielki dar, który wyróżnia nas spośród innych ssaków. Jej rozwój jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa przez wiele lat i dla każdego przebiega w indywidualnym tempie.

Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania.

Jeśli dziecko mówi nieprawidłowo, czyli:

 • opuszcza głoski, zamienia je lub wymawia w sposób nienormatywny, np. międzyzębowo,
 • zmienia znaczenie wyrazu,
 • jego mowa jest cicha, niewyraźna,
 • występują wady narządów artykulacyjnych,
 • nie słyszy, nie rozumie kierowanych do niego poleceń,

to bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy/wad wymowy należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

 1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów.
 2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.
 3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.

Podczas zajęć logopedycznych w szkole, zarówno indywidualnych jak i grupowych prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
 • doskonalenie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, słuchu fonematycznego czyli zdolności precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy), oraz rozumienia wypowiedzi słownych,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
 • formowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej,
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie sprawności językowej i pamięci werbalnej.

Należy mieć na uwadze, że na skuteczność terapii logopedycznej mają wpływ:

 • rodzaj wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy,
 • sprawność umysłowa dziecka,
 • sprawność aparatu artykulacyjnego,
 • systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczenia z dzieckiem w domu,
 • wczesne rozpoczęcie terapii,
 • aktywny i świadomy udział zarówno rodzica jak i dziecka w terapii,
 • współpraca terapeuty z rodzicem.

Konsultacje z logopedą w naszej szkole odbywają się w każdy wtorek w godz. od 15.00 do 16.00.

Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

Opracowała: Anna Fara - logopeda