Terapia pedagogiczna

 


Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.
 


Głównym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, biorących udział w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania. W trakcie zajęć są także prowadzące działania zmierzające do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci. Ważnym aspektem oddziaływań terapeutycznych jest także eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji, dotykających dzieci w skutek częstego doświadczania negatywnych ocen.
 


W procesie terapii pedagogicznej terapeuta zwraca szczególną uwagę na usprawnianie u dziecka jego percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, sprawności ruchowej zarówno w obrębie motoryki małej, sprawności ręki, jak i motoryki dużej, dotyczącej całego ciała, usprawniania grafomotorycznego, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.
 
Głównym zadaniem pedagoga jest wyposażenie ucznia w umiejętności, dzięki którym będzie mógł osiągnąć samodzielność, zarówno w nauce jak i w relacjach rówieśniczych. Na zajęciach pedagogicznych pomagamy uczniom w nadrabianiu zaległości szkolnych z języka polskiego, matematyki oraz doskonalimy umiejętności grafomotoryczne. Ważnym uzupełnieniem są zajęcia mające na celu poprawę percepcji słuchowej i wzrokowej oraz koncentracji i pamięci. Uczymy systematyczności i motywujemy, nagradzamy każdy wysiłek.
 


Terapia pedagogiczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Dążymy do tego, by proponowane zajęcia były radosnym przeżyciem i ciekawą przygodą poznawczą. Doceniamy wszystkie dziecięce osiągnięcia, nawet te najdrobniejsze. Dzięki temu stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa i zaspokajamy potrzeby uznania i sukcesu. Pozwalamy dzieciom wierzyć w swoje możliwości sprawcze. Wyzwalamy w nich odwagę i gotowość do podejmowania prób i wysiłku.
 
Kiedy należy skorzystać z pomocy pedagogicznej? Jeżeli dziecko:

  • ma trudności w uczeniu się,
  • ma powtarzające się kłopoty z ortografią (robi błędy, zjada litery, gubi interpunkcję),
  • źle czyta (wolno, przekręca wyrazy),
  • niestarannie pisze,
  • ma trudności w nauce matematyki,
  • ma problemy z koncentracją i pamięcią.
 
Warto skorzystać z konsultacji pedagogicznej, gdyż pod okiem pedagoga-terapeuty problemy w uczeniu się mogą być przezwyciężone, przy dużej radości dziecka, jak i satysfakcji rodzica.