DLACZEGO MY

Drogi Rodzicu! Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko:

 • uczyło się w małych klasach, zgodnie ze swoimi możliwościami,
 • miało nauczyciela z indywidualnym podejściem,
 • korzystało z najnowocześniejszego wyposażenia i nowoczesnych technologii,
 • wszelkie zajęcia dodatkowe miało zapewnione w jednym miejscu.

To nasza Szkoła jest właśnie dla Ciebie i Twojego dziecka!!!

Klasa pierwsza w Niebieskiej to wspaniała możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka w pełnej akceptacji dla jego dzieciństwa, tęsknoty za zabawą w przedszkolu. U nas nikt nie jest anonimowy - nasi uczniowie znają swoje imiona, wiedzą, kto do której chodzi klasy, znają nauczycieli, a nauczyciele znają ich mocne strony, zainteresowania, pasje.

Bardzo ważna jest dla nas współpraca z rodzicami, budowanie rzeczywistej społeczności szkolnej i zaufanie jakim nas obdarzają rodzice planując szkołę dla swojego dziecka.

Zapewniamy:

 • bezpieczne i przyjazne dziecku środowisko w nowoczesnej szkole,
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
 • małe klasy, naukę na jedną zmianę i bez dzwonków,
 • zajęcia z native - speakerem, rozszerzoną naukę języka angielskiego,
 • tematyczne wycieczki, wyjścia do teatru, muzeum, kina, na wystawy i wyjścia pozaszkolne zgodne z obowiązującą podstawą programową,
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych i pomoc w nauce dla uczniów ze specjalnymi potrzebami,
 • zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne i pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczeń i opinii poradni i lekarzy,
 • wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego, pedagoga specjalnego, logopedy,
 • specjalistów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – oligofrenopegagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga, rehabilitanta, specjalistów ds. autyzmu, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, terapii ręki, gimnastyki korekcyjnej,
 • urozmaiconą ofertę zajęć dodatkowych i kół zainteresowań,
 • opiekę w świetlicy przed i po zajęciach obowiązkowych do godz. 16.30,
 • opiekę w okresie przerw świątecznych, obozy i półkolonie na feriach zimowych i wakacjach,
 • treningi umiejętności społecznych, trening uwagi słuchowej – metoda Tomatisa, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne,
 • najnowocześniejsze wyposażenie i programy edukacyjne, w tym tablice interaktywne w każdej klasie, pracownie i gabinety specjalistyczne,
 • dostosowane do wieku dzieci obiady, stały dostęp do wody pitnej, owoce i warzywa

Jesteśmy szkołą kameralną, której jakość i atmosferę budujemy prawie od 5 lat na niewielkiej liczbie oddziałów i dzieci, aby w maksymalny sposób indywidualizować proces nauczania i wychowania.

Zapraszam serdecznie

Grażyna Gregorczyk – dyrektor Szkoły

Krosno, 05.01.2024 r.