ETAPY I TERMINY REKRUTACJI

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA Z POWODU WYCZERPIANIA WOLNYCH MIEJSC.

Drodzy Rodzice

Poniżej znajdziecie Państwo przydatne informacje, które pomogą podjąć dobrą decyzję w sprawie wyboru szkoły, przygotować niezbędne dokumenty potrzebne do skutecznego zapisania dziecka do Niebieskiej. Zachęcamy także do udziału w Dniach Otwartych Szkoły.

Rodziców aplikujących o przyjęcie dziecka do nas prosimy o dostosowanie się do przyjętych zasad, co pozwoli na sprawne zapisanie dziecka do Niebieskiej.

Uczniem Szkoły Podstawowej „Niebieska 21” w Krośnie może zostać dziecko, które pozytywnie przejdzie proces rekrutacji i którego rodzice znają zasady funkcjonowania Szkoły, akceptują jej warunki organizacyjne, nie wnoszą zastrzeżeń do obowiązującego statutu oraz podpiszą umowę na kształcenie dziecka w szkole.

Szkoła prowadzi rekrutację od 22 stycznia (poniedziałek ) 2024 roku do wyczerpania limitu miejsc.

ETAP I – zgłoszenie dziecka do szkoły

Zgłoszenie dziecka do szkoły odbywa się poprzez wypełnienie w wersji elektronicznej FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (dostępny od 08.01.2024 r.) i wysłanie go bezpośrednio do nas za pomocą strony internetowej. Rodzice mogą również wypełnić formularz zgłoszeniowy bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Sekretariat szkoły prowadzi rejestrację zgłoszeń, które są rozpatrywane zgodnie z datą wpływu. Szkoła potwierdzi przyjęcie formularza nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia kontaktując się telefonicznie lub drogą mailową.

ETAP II – ocena funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym

Termin rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego uzależniony jest od możliwości organizacyjnych szkoły i dostarczenia wymaganych przez szkołę dokumentów wymienionych w pkt. 1)

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 1. analizę dostarczonych przez rodziców dokumentów:
  • podpisany przez rodziców FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY,
  • informację własną rodziców o uzdolnieniach, zainteresowaniach dziecka; można także przedłożyć (nie jest obowiązkowe) wytwory prac dziecka, jego dyplomy, opinie o jego potrzebach i możliwościach,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola, kopia dokumentu o wczesnym wspomaganiu, o ile posiada,
  • w przypadku kandydatów z niepełnosprawnościami objętych kształceniem specjalnym - kopie stosownych dokumentów.
 2. wstępną rozmowę z rodzicem dziecka – termin ustalany jest indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową;
 3. obserwację dziecka - udział w zajęciach próbnych podczas wybranych lekcji i zajęć świetlicowych oraz podczas zajęć indywidualnych - obserwacji i oceny dokonuje zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego także pedagog specjalny i specjalista w zakresie danej niepełnosprawności - terminy obserwacji dzieci ustalane są w kolejności zgłoszeń kandydatów do szkoły.

Obserwacja dziecka - kandydata do szkoły ma na celu ocenę jego gotowości do spełniania obowiązku szkolnego w szkole; w szczególności ocenie podlegają:

 • poziom rozwoju emocjonalnego dziecka;
 • poziom rozwoju społecznego- sposób funkcjonowania dziecka w grupie;
 • umiejętność dostosowania się do obowiązujących zasad;
 • poziom koncentracji uwagi i samodzielności.

ETAP III – zakwalifikowanie dziecka do szkoły

Warunkiem zakwalifikowania dziecka do szkoły w ramach limitu miejsc jest:

 • pozytywna opinia pedagoga szkolnego, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych pedagoga specjalnego i specjalisty właściwego dla rodzaju niepełnosprawności dziecka w zakresie gotowości dziecka do podjęcia nauki;
 • pozytywna opinia nauczycieli obserwujących dziecko podczas zajęć, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy lingwistycznej- pozytywna opinia nauczyciela prowadzącego zajęcia językowe.

Szkoła informuje rodziców o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka do szkoły w terminie do 29 lutego 2024 r., a w przypadku, gdy proces rekrutacji danego dziecka nie został zakończony lub był prowadzony w późniejszym terminie - w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego dotyczącego danego dziecka.

Rodzicom dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia Dyrektor przedstawia:

 • formularz umowy na kształcenie dziecka, regulamin opłat,
 • statut szkoły i inne regulujące pracę szkoły dokumenty,
 • planowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych.

ETAP IV – przyjęcie dziecka i zawarcie umowy na kształcenie dziecka

Podpisanie umowy na kształcenie dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Niebieska 21” i uregulowanie wpisowego w ustalonym przez dyrektora terminie kończy proces rekrutacji.

Informujemy, że pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci posiadające rodzeństwo w naszej szkole oraz dzieci uczęszczające aktualnie do Przedszkola „Planeta 21”.

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na adresy mailowe lub telefonicznie:

sekretariat@niebieska21.pl
tel: 780 151 434

dyrektor@niebieska21.pl
tel: 780 151 233

Grażyna Gregorczyk – dyrektor Szkoły

Krosno, 05.01.2024 r.