Szczegółowe etapy i zasady rekrutacji do szkoły

na rok szkolny 2019/2020
 

 
1. Etapy rekrutacji do klasy pierwszej:

I etap – złożenie w sekretariacie szkoły formularza zgłoszeniowego dziecka  - do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły – ul. Czajkowskiego 51;

II etap – udział dziecka w zajęciach w klasie pierwszej lub w grupie dzieci sześcioletnich  oraz obserwacja dziecka przez szkolnego pedagoga i psychologa;
termin: od 1 lutego 2020 r., w kolejności zgłoszeń - szczegółowe informacje otrzymają Państwo drogą mailową lub telefoniczną (nie później niż w ciągu 14 dni od przekazania do szkoły  formularza zgłoszeniowego). 

UWAGA - Bezpośrednio przed spotkaniem z pedagogiem/psychologiem należy dostarczyć  do sekretariatu szkoły opinię z przedszkola, do którego dziecko aktualnie uczęszcza
(o ile uczęszcza), oraz dokumenty dziecka wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (w przypadku, gdy dziecko posiada opinię lub orzeczenie).

Obserwacja  dziecka ma na celu ocenę jego gotowości do spełniania obowiązku szkolnego
w szkole ogólnodostępnej, w szczególności ocenie podlegają m.in.
  • poziom rozwoju emocjonalnego dziecka;
  • poziom rozwoju społecznego- sposób funkcjonowania dziecka w grupie;
  • umiejętność dostosowania się do obowiązujących zasad;
  • poziom koncentracji uwagi;
III etap - spotkanie rodziców/opiekunów z dyrektorem szkoły - zapoznanie rodziców/opiekunów z oceną obserwacji dziecka prowadzoną przez zespół rekrutacyjny
i doprecyzowanie warunków dalszej współpracy;

IV etap - dyrektor podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia dziecka;

V etap – rodzice informowani są o decyzji w sprawie przyjęcia dziecka do końca lutego 2020 r., a w przypadku, gdy proces rekrutacji danego dziecka nie został zakończony w lutym br.,
w terminie 7 dni od zakończenie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego danego dziecka.

W ciągu 7 dni od pozyskania informacji o przyjęciu dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie są zobowiązani podpisać Umowę o kształcenie dziecka oraz wpłacić opłatę wpisową w wysokości i terminach określonych w umowie.

 
2. Etapy rekrutacji do klasy drugiej i trzeciej: 
 
I etap – złożenie karty zgłoszenia – drogą internetową lub osobiście w sekretariacie szkoły wraz z kserokopią ostatniego świadectwa i ocen semestralnych oraz posiadanych dokumentów dziecka wydanych przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną (w przypadku, gdy dziecko otrzymało opinię lub orzeczenie);

II etap – rozmowa  z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, a w przypadku naboru uzupełniającego do klasy drugiej także udział dziecka w zajęciach w grupie rówieśniczej – wymagane uzgodnienie terminu przez rodzica z dyrektorem szkoły;

III etap – spotkanie rodziców/opiekunów z dyrektorem szkoły - zapoznanie rodziców/ opiekunów z oceną obserwacji dziecka i doprecyzowanie warunków dalszej współpracy;

IV etap – dyrektor informuje rodziców/opiekunów w sprawie przyjęcia dziecka i warunkach umowy na kształcenie w szkole oraz ustala termin podpisania umowy i wpłaty wpisowego.

3. Postanowienia końcowe:

1) Rekrutacja do klas I- III prowadzona jest  do wyczerpania limitu miejsc.
2) Nie prowadzi się rekrutacji do klas IV-VIII na rok szkolny 2020/2021.
3) Dyrektor zastrzega sobie prawo do:
   a) przerwania rekrutacji w przypadku negatywnej oceny osiągnięć, zachowania ucznia lub          niedostarczenia wymaganych przez szkołę dokumentów;
   b) skierowania kandydata na pogłębione badanie dojrzałości szkolnej przez Zespół ds.                pomocy psychologiczno- pedagogicznej działający w szkole;
   c) uzależnienia decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły od wyników badania w publicznej                poradni psychologiczno - pedagogicznej – w przypadku występowania u dziecka                    poważnych deficytów rozwojowych, które mogą uniemożliwiać lub znacznie utrudnia              realizację podstawy programowej.

4) Rekrutacja do Szkoły Podstawowej „NIEBIESKA 21”  zakłada, że pierwszeństwo w przyjęciu do klas mają dzieci będące rodzeństwem uczniów naszej szkoły oraz dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Planeta 21.
5) Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc w danej klasie) odbywa się do 31 sierpnia 2020 r.