ETAPY REKRUTACJI DO NIEBIESKIEJ

od zgłoszenia do podpisania umowy o kształcenie dziecka w szkole

Etap I – Zgłoszenie dziecka do szkoły

 1. Zgłoszeniem zamiaru zapisania dziecka do szkoły i warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej jest wypełnienie przez rodziców FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (dostępny w wersji elektronicznej) i przesłanie go bezpośrednio ze strony internetowej do szkoły. Formularz można także wypełnić w sekretariacie szkoły.
 2. Zgłoszone dziecko otrzymuje status kandydata do szkoły.
 3. Dalsze postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 4. Szkoła skontaktuje się z rodzicami drogą telefoniczną lub mailową nie później niż w ciągu 14 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego w sprawie ustalenia harmonogramu i zakresu dalszych czynności.

Informacje dodatkowe dla rodziców kandydatów do klasy pierwszej

 1. Do szkoły przyjmowane są dzieci siedmioletnie i sześcioletnie, które uczestniczyły w przynajmniej rocznym przygotowaniu przedszkolnym.
 2. Dziecko sześcioletnie, które nie uczęszczało do przedszkola może uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym do szkoły, ale do przyjęcia do szkoły wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości szkolnej.
 3. Dziecko niepełnosprawne, które posiada orzeczenie/opinię wydane na czas edukacji przedszkolnej uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły, ale do przyjęcia do klasy pierwszej wymagane jest orzeczenie wydane na I etap edukacji szkolnej.
 4. Dziecko – kandydat do klasy pierwszej w czasie rekrutacji uczestniczy w zajęciach próbnych podczas, których podlega obserwacji przez zespół nauczycieli i pedagoga/psychologa szkolnego.

Etap II – ocena funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym

 1. Ocena funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym prowadzona jest podczas zajęć z grupą dzieci lub/i podczas rozmowy z pedagogiem/psychologiem szkolnym. Ma na celu ocenę stopnia gotowości dziecka do spełniania obowiązku szkolnego w szkole.
  W szczególności ocenie podlegają m.in.
  • poziom rozwoju emocjonalnego dziecka;
  • poziom rozwoju społecznego - sposób funkcjonowania dziecka w grupie;
  • umiejętność dostosowania się do obowiązujących zasad;
  • poziom koncentracji uwagi;
  • samodzielność wykonywania podstawowych czynności obsługowych.
 2. Przed zajęciami próbnymi:
  • kandydata do klasy pierwszej należy dostarczyć do sekretariatu szkoły opinię o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu,
  • kandydata do klas starszych należy dostarczyć kopię ostatniego świadectwa szkolnego, a w przypadku gdy obserwacja dziecka prowadzona jest w drugim okresie roku szkolnego informację o ocenach z I półrocza,
  • kandydata niepełnosprawnego należy dostarczyć kopie dokumentów wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Etap III – spotkanie dyrektora z rodzicami
– informacja o zakwalifikowaniu/nie zakwalifikowaniu się dziecka

 1. W czasie spotkania rodzice są informowani o funkcjonowaniu dziecka w zajęciach próbnych i rekomendacji zespołu uczących i pedagoga w sprawie przyjęcia do szkoły.
 2. W przypadku, gdy dziecko uzyskuje status zakwalifikowany do przyjęcia rodzice są zapoznawani z obowiązującą umową na kształcenie dziecka, wysokością opłat, zasadami zawartymi w szkolnym statucie i innych regulujących pracę szkoły dokumentach.
 3. Ten etap rekrutacji wymaga wypełnienia
  • WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY,
  • KARTY ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY
 4. Szkoła wspólnie z rodzicem dziecka zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły ustala termin podpisania umowy na kształcenie dziecka w szkole, pobiera opłatę wpisową, ustala terminy dostarczenia brakujących dokumentów.

Etap IV – podpisanie umowy na kształcenie dziecka

 1. Podpisanie umowy na kształcenie dziecka w szkole w ustalonym przez dyrektora terminie kończy proces rekrutacji.
 2. Dzieci zapisane do szkoły mogą uczestniczyć w prowadzonych przez szkołę zajęciach adaptacyjnych w okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

Postanowienia końcowe:

 1. Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Dyrektor zastrzega sobie prawo do:
  • przerwania rekrutacji w przypadku negatywnej oceny osiągnięć, zachowania ucznia lub niedostarczenia wymaganych przez szkołę dokumentów;
  • skierowania kandydata na pogłębione badanie dojrzałości szkolnej przez Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej działający w szkole;
  • uzależnienie decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły od wyników badania w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – w przypadku występowania u dziecka poważnych deficytów rozwojowych, które mogą uniemożliwiać lub znacznie utrudnić realizację podstawy programowej.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:
  • dzieci posiadające rodzeństwo w szkole,
  • uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Planeta 21
  • dzieci posiadające rodzeństwo w Planecie 21

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na adresy mailowe lub telefonicznie:

sekretariat@niebieska21.pl
tel: 780 151 434

dyrektor@niebieska21.pl
tel: 780 151 233