Oferta edukacyjna


na rok szkolny 2020/2021

  

Jesteśmy kameralną szkołą i znamy każdego ucznia

      - odkrywamy talenty

                           - pokonujemy słabości

                 - rozwijamy pasje i zainteresowania każdego dziecka

 

 • dbamy o wysoką jakość kształcenia,
 • rozwijamy kompetencje  kluczowe,
 • zapewniamy edukację językową z udziałem native speakera,
 • prowadzimy zajęcia na basenie z instruktorem pływania,
 • wspólnie z rodzicami i zespołem specjalistów dobieramy każdemu dziecku zajęcia dodatkowe, a w razie potrzeby rodzaj wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
 • umożliwiamy dostęp do zajęć i treningów terapeutycznych prowadzonych przez certyfikowanych terapeutów,
 • organizujemy obozy tematyczne i językowo – sportowe w okresie ferii zimowych i wakacji.


Zależy nam, by nasi uczniowie zdobywali wiedzę na najwyższym poziomie, komunikowali się swobodnie zarówno w języku polskim jak i w angielskim, uczymy ich samodzielności, odpowiedzialności i odwagi w działaniu.


W tym roku prowadzimy nabór do dwóch oddziałów klasy pierwszej:

- klasy lingwistycznej z rozszerzonym językiem angielskim - IA
- klasy ogólnej - IB


Wiemy, że najlepsze efekty w nauczaniu języków obcych uzyskuje się przy systematycznym obcowaniu z językiem od najmłodszych lat, dlatego wychodzimy z ofertą utworzenia od nowego roku szkolnego klasy lingwistycznej z rozszerzonym językiem angielskim, gdzie każdego dnia będzie się mówiło po polsku i po angielsku, co umożliwi komunikowanie się w codziennych sytuacjach w języku angielskim, już po zakończeniu pierwszego etapu edukacji.

Od klasy pierwszej uczymy języka angielskiego zarówno na odrębnych lekcjach w wymiarze 4 godziny tygodniowo (w tym średnio 2 godziny tygodniowo z native speakerem), jak i podczas wybranych zajęć z edukacji wczesnoszkolnej, które będą prowadzone dwujęzycznie: po polsku i po angielsku. Taka organizacja zajęć oznacza, że dziecko mówi w języku angielskim codziennie, nie mniej niż 5 godzin w tygodniu. Wiodącą metodą kształcenia języka angielskiego na tym etapie edukacji są gry i zabawy dydaktyczne oraz konwersatorium.

        W klasie lingwistycznej drugi język obcy wprowadzamy od klasy czwartej (w szkołach publicznych od klasy siódmej). Po konsultacjach z rodzicami wybrany zostanie jeden z trzech języków nowożytnych: hiszpański, niemiecki, francuski - w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Wprowadzanie drugiego języka obcego zostanie poprzedzone zajęciami nieobowiązkowymi
z wymienionych języków obcych w klasie drugiej lub trzeciej.

 Dzieci uczące się w klasie ogólnej będą miały 2 godziny tygodniowo języka angielskiego, w tym będą miały możliwość udziału w zajęciach z native-speakerem.

W naszej szkole zajęcia z native speakerem prowadzone są regularnie od klasy pierwszej.


    Dzięki uczestnictwu w spotkaniach z native speakerami osoba ucząca się danego języka obcego może poprawić swoją płynność wymowy oraz nabrać obcojęzycznego akcentu. Dodatkowo może też poznać nowe słówka, podszkolić gramatykę oraz przełamać barierę językową, która często pojawia się u uczniów w obawie przed popełnionymi błędami.


Dzieci w obydwu oddziałach będą realizowały programy uwzględniające w całości obowiązującą podstawę programową, będą uczyły się z tych samych podręczników (w razie potrzeby dostosowanych do warunków zdrowotnych).

Wszyscy uczniowie od klasy pierwszej realizują lekcje wychowania fizycznego,
w tym basen z nauczycielem wychowania fizycznego, posiadającym uprawnienia do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i do nauki pływania.


Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów I-III:

 • zajęcia rozwijające umiejętność logicznego myślenia, formułowania wniosków i rozwiązywania problemów, w tym kółko matematyczno-przyrodnicze, szachy, podstawy programowania;
 • zajęcia artystyczne: taneczne, wokalne, plastyczne, nauka gry na instrumencie;
 • warsztaty tematyczne, językowe;
 • zespołowe zajęcia sportowe;
 • indywidualne zajęcia rozwijające zainteresowania - zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami i możliwościami szkoły. 


Wsparcie w przezwyciężaniu trudności:

 • zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów do zajęć rewalidacyjnych;
 • zapewniamy pomoc w odrabianiu zadań domowych;
 • zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz opiekę pschologa i pedagoga;
 • umożliwiamy korzystanie z terapii w "Fundacji 21" na preferencyjnych warunkach.

 

W związku z zainteresowaniem rodziców rekrutacją do starszych klas, informujemy, że prowadzimy zapisy uzupełniajace
do klas II i IIIKlasa II
 

- lingwistyczna z rozszerzonym językiem angielskim - IA
- ogólna dla dzieci z autyzmem - IB

 

Szkolne plany nauczania, wykaz programów i obowiązujących podręczników dla klasy drugiej znajdują się w zakładce „Strefa rodzica i ucznia” na stronie internetowej szkoły.

 

Oferta zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych  – zgodnie z opisem  powyżej  (przy klasie pierwszej).

 


KLASA III

 

- lingwistyczna z rozszerzonym językiem angielskim

 

W tej klasie planujemy naukę języka angielskiego w wymiarze 4 godziny tygodniowo, w tym średnio 2 godziny tygodniowo z native speakerem.

 Istotą klas językowych na tym poziomie edukacji jest rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku obcym w codziennych sytuacjach. Wiodącą metodą kształcenia języka angielskiego w kl. I-III są gry i zabawy dydaktyczne oraz konwersatorium.

Drugi język obcy wprowadzamy od klasy czwartej (w szkołach publicznych od klasy siódmej). Po konsultacjach z rodzicami wybrany zostanie jeden z trzech języków nowożytnych: hiszpański, niemiecki, francuski - w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Wprowadzanie drugiego języka obcego zostanie poprzedzone zajęciami nieobowiązkowymi z wymienionych języków obcych.


Oferta zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych  zgodnie z opisem  powyżej (przy klasie pierwszej). 


UWAGA

Ze względu na przewidywany zróżnicowany poziom umiejętności językowych dzieci rozpoczynających naukę w naszej szkole, przewidujemy zajęcia dodatkowe - wyrównawcze
z angielskiego w wymiarze 1- 2 godzin tygodniowo przed rozpoczęciem nauki w szkole.


Klasa III powstanie po zebraniu stosownej grupy uczniów.

 

ZAPRASZAMY DO NIEBIESKIEJ