OFERTA REKRUTACYJNA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ

Rozpoczęliśmy rekrutację na rok 2024/2025 do klasy pierwszej

Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie, możliwości kadrowe i organizacyjne szkoły oraz odpowiadając na zgłaszane potrzeby przygotowaliśmy ofertę dla pierwszoklasistów na nowy rok szkolny. Planujemy utworzyć dwa oddziały klas pierwszych zgodne z przedstawioną niżej ofertą. Wybierając oddział można będzie wskazać w preferowanej kolejności 1, 2 lub 3 oddziały zgodnie z zainteresowaniem, i oceną możliwości własnego dziecka.

 1. klasa lingwistyczna - ze zwiększoną do 4 godzin tygodniowo liczbą godzin języka angielskiego; w ramach innowacji „Talk to me in English” zajęcia komunikacji językowej prowadzone będą przez native speakera – (liczba miejsc 10-14),
 2. klasa integracyjna - co najmniej 3 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; w programie zajęcia: rozwijające kompetencje społeczne oraz zajęcia rekreacyjno-zdrowotne dla całej klasy, przy czym zgodnie z potrzebami uczniów niepełnosprawnych na zajęciach obowiązkowych gwarantujemy dodatkowe wsparcie nauczyciela, specjalisty lub pomocy nauczyciela (liczba miejsc 6-10),
 3. klasa specjalna - z programem nauczania dostosowanym do potrzeb dzieci -zgodnie z rodzaju ich niepełnosprawności na wszystkich zajęciach obowiązkowych dodatkowe wsparcie nauczyciela, specjalisty lub pomocy nauczyciela. W klasie co najmniej 12 godzin przeznacza się na zajęcia specjalistyczne (liczba miejsc 3-6).

W ramach edukacji wczesnoszkolnej klasach 1-3 gwarantujemy:

 • wydzielone z edukacji wczesnoszkolnej zajęcia z edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej, przyrodniczej - 11 godz.;
 • 2 godz. edukacji artystycznej (plastycznej i muzycznej);
 • 2 godz. edukacji informatyczno-technicznej;
 • program języka angielskiego (2 godz.) skorelowany z edukacją wczesnoszkolną,
 • w klasie lingwistycznej dodatkowo 2 godz. języka angielskiego, w tym:
  • regularne zajęcia z native speakerem;
  • od klasy trzeciej 1 godz. edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim,
 • zajęcia z wychowania fizycznego (3 godz.), w tym:
  • 1 godz. zajęć pływackich;
 • ajęcia z edukacji zdrowotnej, w tym:
  • 1 godz. gimnastyki korekcyjnej/ zajęcia rekreacyjno- sportowe;
 • 2 godz. zajęć dodatkowych dla klasy, w zależności od potrzeb zespołu klasowego, np.: rozszerzające lub uzupełniające materiał nauczania.

Ostateczna decyzja dotycząca liczby i struktury oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025 uzależniona będzie od rzeczywistego zapotrzebowania rodziców po zakończeniu zgłaszania kandydatów do szkoły.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dotyczącymi rekrutacji

Życzymy dobrego wyboru szkoły

Grażyna Gregorczyk – dyrektor Szkoły

Krosno, 05.01.2024 r.