ZASADY I ETAPY REKRUTACJI


na rok szkolny 2021/2022
 

Rekrutację do Szkoły Podstawowej „Niebieska21” na rok szkolny 2021/2022 prowadzimy:
 
 • do klasy I 
  • lingwistycznej,
  • ogólnej,
  • integracyjnej
 • do klasy IV
  • lingwistycznej
 • do klas I -VII  
  • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą w formie edukacji domowej
 
Etapy i terminy rekrutacji
 
Etap I – Zgłoszenie dziecka do szkoły
 
 1. Pierwszym  etapem rekrutacji jest wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (dostępny w wersji elektronicznej) i wysłanie go bezpośrednio ze strony internetowej​
 2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego uruchamia procedurę rekrutacyjną -  jest zgłoszeniem dziecka do szkoły.
 3. Zgłoszone do szkoły  dziecko otrzymuje status kandydata do szkoły.
 4. Sekretariat szkoły prowadzi rejestrację zgłoszeń, które są rozpatrywane zgodnie z datą wpływu.
 5. Dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Terminy zgłoszenia  dziecka do szkoły
 
  od nie dłużej niż do *
Klasa I 10 lutego 2021 10 kwietnia 2021
Klasa IV 10 lutego 2021 10 kwietnia 2021
Klasa I - VII Edukacja domowa 10 lutego 2021 31 maja 2021

* termin zgłoszenia dziecka  do klasy I i IV może zostać skrócony, w przypadku  wyczerpania limitu miejsc.

Etap II – obserwacja dziecka
 
 1. W  tym etapie rekrutacji  kandydat do szkoły uczestniczy w zajęciach próbnych (dotyczy kandydata do klasy I),  lub w rozmowie kwalifikacyjnej.
 2. W celu ustalenia dogodnego terminu udziału dziecka w  postępowaniu kwalifikacyjnym szkoła skontaktuje się z rodzicami drogą telefoniczną lub mailową nie później niż w ciągu 14 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego.
Obserwacja  dziecka ma na celu ocenę jego gotowości do spełniania obowiązku szkolnego w szkole     ogólnodostępnej, w szczególności  ocenie  podlegają m.in.
 • poziom rozwoju emocjonalnego dziecka;
 • poziom rozwoju społecznego- sposób funkcjonowania dziecka w grupie;
 • umiejętność dostosowania się do obowiązujących zasad;
 • poziom koncentracji uwagi;
UWAGA
Przed zajęciami próbnymi należy dostarczyć do sekretariatu szkoły:
 1. informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez przedszkole – dotyczy kandydata do klasy pierwszej,
 2. kopie dokumentów  wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – dotyczy kandydata niepełnosprawnego,
 3. kserokopię ostatniego świadectwa szkolnego lub wypis ocen za I półrocze 2020/2021 – dotyczy kandydatów do klas wyższych niż pierwsza.  
 
Etap III –rozmowa z rodzicami, kwalifikacja dziecka do szkoły/klasy
 
 1. Ten etap rekrutacji rozpoczyna wypełnienie
 2. Dostarczenie dokumentów jest niezbędne do podjęcia przez dyrektora szkoły decyzji w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły;
 3. Szkoła informuje o decyzji dyrektora  dotyczącej przyjęcia/nie przyjęcia dziecka do szkoły w terminie do 20 kwietnia 2021 r., a w przypadku gdy proces rekrutacji danego dziecka nie został zakończony lub był prowadzony w późniejszym terminie,  w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego dotyczącego danego dziecka.
 4. Szkoła ustala wspólnie z rodzicem dziecka zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły, termin podpisania umowy na kształcenie dziecka w szkole.
  
Etap IV – podpisanie umowy na kształcenie dziecka
 
 1. Podpisanie umowy na  kształcenie dziecka w szkole i uregulowanie wpisowego w ustalonym przez dyrektora  terminie kończy proces rekrutacji. 
 2. Dzieci zapisane do szkoły mogą uczestniczyć w prowadzonych przez szkołę zajęciach adaptacyjnych  w okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

Postanowienia końcowe:
 1. Rekrutacja prowadzona jest  do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Dyrektor  zastrzega sobie prawo do:
  1. przerwania rekrutacji w przypadku negatywnej oceny osiągnięć, zachowania ucznia lub niedostarczenia wymaganych przez szkołę dokumentów;  
  2. skierowania kandydata na pogłębione badanie dojrzałości szkolnej przez Zespół ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej działający w szkole;
  3. uzależnienie decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły od wyników badania w  publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej – w przypadku występowania u dziecka poważnych deficytów rozwojowych, które mogą uniemożliwiać lub znacznie utrudnić realizację podstawy programowej. 
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Planeta 21 oraz dzieci posiadające rodzeństwo w tym przedszkolu.
 4. Ustalona procedura rekrutacji nie dotyczy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły przed uruchomieniem procedury rekrutacyjnej. Rodzice takich dzieci zgłaszają się bezpośrednio do dyrektora szkoły celem podpisania umowy i uzupełnienia dokumentów. 
 5. Rekrutacja uzupełniająca  (w przypadku wolnych miejsc w danej klasie) odbywa się do 31 sierpnia 2021 r. w odrębnym trybie.  
Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na adresy  mailowe lub telefonicznie:
 
sekretariat@niebieska21.pl  
dyrektor@niebieska21.pl 
780 151 434
780 151 233

 

Dyrektor szkoły
Grażyna Gregorczyk
Krosno, 5 luty 2021 r.