WRACAMY DO SZKOŁY

 


 

 
W ramach „odmrażania” placówek oświatowych rząd przywrócił możliwość powrotu do szkół
uczniom klas I-III od  25 maja. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.
Z powodu epidemii koronawirusa zajęcia edukacyjne w szkołach nie odbywają się od 12 marca tego roku. Zarówno edukacja jak i zajęcia rewalidacyjne realizowane są zdalnie, z wykorzystaniem technik uczenia i komunikowania się na odległość.
 Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie,
Korzystając z możliwości jakie daje najnowsze rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, po konsultacji z organem prowadzącym i rodzicami, przywracamy możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć w naszej szkole dla uczniów naszej szkoły.

Od 25 maja  w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Niebieska 21”, po konsultacji z rodzicami  powracamy do zajęć szkolnych. Zapewniamy zarówno zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej jak i zajęcia dydaktyczne, które obecnie są realizowane wyłącznie w formie zdalnej. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia w ich prawidłowego rozwoju już 21 maja uruchamiamy zajęcia  rewalidacyjne.  Uczniowie będą uczyć się ze swoimi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Opiekę w świetlicy zapewnią znani dzieciom nauczyciele zatrudnieni w szkole. Uczniowie będą także mogli korzystać z obiadów dostarczanych w indywidualnych pojemnikach jednorazowych przez tę samą firmę, co przed 12 marca tego roku.
Decyzję w tym względzie została przez nas podjęta z uwzględnieniem warunków epidemicznych panujących na terenie miasta oraz możliwości spełnienia przez nas wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. W razie pogorszenia warunków epidemicznych  decyzja  o ewentualnym dalszym zawieszeniu działalności szkoły będzie mogła być podjęta przez dyrektora szkoły w trybie § 18 ust. 2-3 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.  
Jeszcze w dniu dzisiejszym spotkam się zdalnie z radą pedagogiczną by omówić szczegółową organizację szkoły z uwzględnieniem wszystkich zaleceń służących bezpieczeństwu dzieci i pracowników szkoły. Wspólnie z nauczycielami ocenimy stan realizacji podstawy programowej, w razie potrzeby – ustalimy, czy oraz w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania, określimy sposób realizacji podstawy programowej dla uczniów przebywających w szkole, jak i pozostających w domu. Ostatecznie  liczbę godzin zajęć stacjonarnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych w kolejnych tygodniach ustali dyrektor szkoły, przy czym nie zakładam znaczących zmian w obowiązującym wcześniej podziale godzin.
 
 
Szanowni Państwo,

Szkoła  podejmuje się realizacji wymienionych zajęć, ale ostateczną decyzję  o powrocie dziecka do szkoły  podejmą Rodzice. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez wychowawców klas do szkoły planują wrócić prawie wszystkie dzieci. Za to zaufanie serdecznie dziękujemy. Jeszcze dziś Rodzice dzieci, które zostały zgłoszone na zajęcia rewalidacyjne otrzymają harmonogram zajęć na 21 i 22 maja. Pozostałe materiały, w tym szczegółowe zasady organizacji zajęć i udziału dziecka w zajęciach oraz stosowne oświadczenia otrzymacie Państwo drogą mailową. 
Od nas wszystkich  zależy jak uda nam się, w niełatwych przecież  warunkach powrót do szkoły.
Pozdrawiam serdecznie
                                                                                                                                                             
Dyrektor szkoły
                                                                                                                                             Grażyna Gregorczyk