Klauzula informacyjna dla kontrahenta

 

 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Niebieska 21” z siedzibą: Krosno ul. F. Czajkowskiego 51, tel. 780 151 434
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
  • w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych obciążających administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO a szczególności: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
  • w innych celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz stosowaniem szeroko rozumianego monitoringu, w tym monitoringu wizyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania oraz podmioty, co do których wyrażono zgodę.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 6 lat na podstawie w/w przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.