EGZAMINY KLASYFIKACYJNE I PROMOCJA

 

Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy obejmują zakres materiału z części podstawy programowej realizowanej podczas całego roku szkolnego. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w dowolnym momencie w trakcie trwania roku szkolnego w terminie uzgodnionym  z rodzicami ucznia, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
 
Zasady  klasyfikacji i organizacja egzaminów klasyfikacyjnych
 
 1. Podstawą klasyfikacji rocznej i promocji do następnej klasy dla uczniów w nauczaniu domowym jest przystąpienie do wszystkich  ustalonych na dany rok szkolny egzaminów i uzyskanie z nich ocen pozytywnych.
 2. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, w każdym roku szkolnym przystępuje do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych ze wszystkich zajęć edukacyjnych realizowanych w danej klasie zgodnie z ramowym planem nauczania, z wyłączeniem następujących przedmiotów: 
  • zajęcia techniczne,
  • plastyka,
  • muzyka,
  • zajęcia artystyczne,
  • wychowanie fizyczne.
 3. Uczniowi dostosowuje się wymagania do jego potrzeb i możliwości na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Uczniowi  na edukacji domowej nie ustala się oceny z zachowania.
 5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnejw czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia.
 6. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami ucznia liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia,
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą. 
  W skład komisji wchodzą:
  • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
  • nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 8. Dziecko nauczane poza szkołą, które z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 9. Egzamin z danego przedmiotu nie może być zdawany w częściach, niedopuszczalne jest dzielenie materiału na semestry.
Uczniowie Niebieskiej mają prawo do konsultacji przed każdym egzaminem oraz do egzaminu próbnego w terminie uzgodnionym z rodzicami dziecka realizującego edukację domową.